BlueSky_Playz


Minecraft-profil
Namnhistorik
Favoritservrar (1)
Skins (3)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"BlueSky_Playz"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"BlueSky_Playz"}