Darky_Z


Minecraft-profil
Namnhistorik
Favoritservrar (1)
Skins (4)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Darky_Z"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Darky_Z"}