HM_AntiTMZ


Minecraft-profil
Namnhistorik
Favoritservrar (1)
Skins (16)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"HM_AntiTMZ"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"HM_AntiTMZ"}