TrulySqlty


Skins (30+)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"TrulySqlty"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"TrulySqlty"}