Wzrd_I_Benny


Minecraft-profil
Namnhistorik
Information
  • Plats
    🇩🇪Germany
Favoritservrar (1)
Skins (2)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Wzrd_I_Benny"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Wzrd_I_Benny"}