YoZe_FreeStyle


Minecraft-profil
Namnhistorik
Vänner (1) (API)
Favoritservrar (1)
Skins (1)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"YoZe_FreeStyle"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"YoZe_FreeStyle"}