_Yukihira_


Minecraft-profil
Namnhistorik
Information
Favoritservrar (1)
Skins (5)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_Yukihira_"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_Yukihira_"}