cortex91VEVO


Minecraft-profil
Namnhistorik
Favoritservrar (1)
Skins (13)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"cortex91VEVO"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"cortex91VEVO"}